Giới thiệu / Công xuất xử lý

Công suất tiếp nhận và xử lý của Nhà máy là 5.200 m3/ngày, trong đó: