Giới thiệu / Cơ sở pháp lý

 

 • Quyết định về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh, tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Quyết định chủ trương đầu tư
 • Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thông báo số 110/TB-VP ngày 21/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nội dung cuộc họp kết quả thử nghiệm xử lý bùn từ nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng và khu xử lý bùn Đa Phước.
 • Thông báo số 194/TB-VP ngày 14/03/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nội dung cuộc họp vị trí đổ bùn nạo vét kênh Tân Hoá – Lò Gốm.
 • Thông báo số 330/TB-VP ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nội dung cuộc họp tình hình nạo vét, tiếp nhận bùn và phương án xử lý bùn ô nhiễm và thủ tục đầu tư cho công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh;
 • Công văn số 5815/UBND-ĐTMT ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cơ chế thanh toán, xác nhận khối lượng bùn duy tu nạo vét cống rãnh và bùn từ nhà máy cấp nước trên địa bàn thành phố.
 • Công văn số 5495/VP-CNN ngày 18/06/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chọn địa điểm, nhà đầu tư và chuyển giao công nghệ xử lý lục bình
 • Công văn số 6322/VP-ĐTMT ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp phép xây dựng Nhà máy xử lý bùn thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh.
 • Giấy phép xây dựng số 83 ngày 04/8/2014 và số 110 ngày 15/7/2015 do Sở Xây dựng TP.HCM cấp.
 • Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh, tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh
  • Quyết định về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh, tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Quyết định chủ trương đầu tư
  • Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thông báo số 110/TB-VP ngày 21/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nội dung cuộc họp kết quả thử nghiệm xử lý bùn từ nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng và khu xử lý bùn Đa Phước.
  • Thông báo số 194/TB-VP ngày 14/03/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nội dung cuộc họp vị trí đổ bùn nạo vét kênh Tân Hoá – Lò Gốm.
  • Thông báo số 330/TB-VP ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nội dung cuộc họp tình hình nạo vét, tiếp nhận bùn và phương án xử lý bùn ô nhiễm và thủ tục đầu tư cho công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh;
  • Công văn số 5815/UBND-ĐTMT ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cơ chế thanh toán, xác nhận khối lượng bùn duy tu nạo vét cống rãnh và bùn từ nhà máy cấp nước trên địa bàn thành phố.
  • Công văn số 5495/VP-CNN ngày 18/06/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chọn địa điểm, nhà đầu tư và chuyển giao công nghệ xử lý lục bình
  • Công văn số 6322/VP-ĐTMT ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp phép xây dựng Nhà máy xử lý bùn thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh.
  • Giấy phép xây dựng số 83 ngày 04/8/2014 và số 110 ngày 15/7/2015 do Sở Xây dựng TP.HCM cấp.
  • Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh, tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh